قوانین 2 و 3 ثبت شرکت ها

قوانین 2 و 3 ثبت شرکت ها

 

 

قوانین 2 و 3 ثبت شرکت ها

 
شرکت به مجموعه ای از اورده های مالی چند شریک گفته می شود که توسط یک یا چند نفر در جهت مقاصد مالی مدیریت شده و مطابق قانون شکل می گیرد و دارای شخصیت حقوقی مستقل از شرکت می باشد و سود و زیان حاصل از آن بین شرکا تقسیم می شود.
 
مقررات و قوانین ایران به صورتی است که شرکت های ثبت نشده عملا با شرکت های تشکیل نشده تفاوتی ندارند. شرکت ها در حالتی تجارتی محسوب می شوند که به موضوعات درج شده در ماده ی 2 قانون تجارت اختصاص پیدا کنند و در حیطه ی آن موضوعات به فعالیت بپردازند.
 

مراحل تشکیل شرکت :

 
شرکت اختیاری در قالب یکی از اشکال ذیل تشکیل می شود :
1. انعقاد قرارداد بین دو یا چند نفر در خصوص شراکت با اراده و رغبت شرکا
2. ترکیب و امتزاج اموال شرکا
3. پذیرش ارادی یک شی به عنوان حقوق مالکانه مشترک شرکا
 

قوانین ثبت شرکت ها به قرار زیر می باشد :

 
ماده 1 : هر شرکتی در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد شرکت ایرانی به حساب می آید.
 
ماده 2 : تمامی شرکت های ایرانی مذکور در قانون تجارت که در تاریخ اجرای این قانون موجود و مطابق مقررات قانون تجارت راجع به ثبت و تطبیق تشکیلات خود با قانون مزبور عمل نکرده اند باید تا آخر شهریور ماه 1310 تشکیلات خود را با مقررات قانون تجارت تطبیق دهند و مطابق با قانون مزبور تقاضای ثبت کنند در غیر این صورت به تقاضای مدعی العمور بدایت محلی که ثبت باید در آنجا عمل آید ، محکمه مدیران آن را به یکصد الی هزار تومان جریمه نقدی محکوم می کند و در صورتی که مدت ذکر شده کافی نباشد رئیس محکمه ابتدایی محل به تقاضای شرکت تا سه ماه مهلت اضافی خواهد داد.
 
ماده 3 : از تاریخ اجرای این قانون هر شرکت خارجی که قصد دارد در ایران شعبه یا نماینده به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی در ایران مبادرت نماید باید در مملکت اصلی خود شرکت قانونی شناخته شده و در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشد.
 
ماده 4 : هر شرکت خارجی که در تاریخ مذکور به وسیله شعبه یا نماینده مشغول به امور تجارتی یا صنعتی است باید در طول جهار ماه از تاریخ مزبور تقاضای ثبت کند. در صورتی که این مدت برای تهیه و تسلیم مدارک کافی نباشد ، رئیس محکمه می تواند به تقاضای نماینده شرکت تا شش ماه مهلت اضافی به آنها دهد.
 
ماده 5 : افرادی که به عنوان نماینده یا مدیریت شعبه شرکت های خارجی در ایران اقدام به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی کرده قبل از انقضای موعد مقرر تقاضای ثبت نکنند به حکم محکمه ابتدایی محکوم به پرداخت جریمه نقدی می شوند و به علاوه محکمه برای هر روز تاخیر پس از صدور حکم ، متخلف را به تادیه پنج تا پنجاه تومان محکوم می کند و هر گاه حکم فوق قطعی شد و تا سه ماه پس از ای تاریخ تخلف دوباره صورت گرفت باید از فعالیت نماینده یا مدیر شعبه متخلف جلوگیری شود.
 
ماده 6 : در ارتباط با شرکت های خارجی که شرایط عملیات آنها به موجب امتیاز نامه صحیح و منظمی مقرر است و صحت امتیاز را در موعد قانونی تقاضای ثبت وزارت امور خارجه تصدیق نماید مفاد قسمت اخیر ماده فوق مجری نخواهد شد ولی جزای نقدی برای هر روز تاخیر از صدور حکم از قرار روزی دو الی یکصد تومان است.
 
ماده 7 : تغییرات راجع به نمایندگان شرکت و یا مدیران شعب آن باید به اداره ثبت اسناد کتبا اطلاع داده شود (باید در سامانه اداره ثبت شرکتها  و موسسات غیرتجاری شهر مربوطه ثبت شده و به صورت فیزیکی به اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری مربوط به آن شهر ارسال گردد.) و تا وقتی که این اطلاع داده نشده عملیاتی که نماینده و یا مدیر سابق به نام شرکت انجام داده عملیات شرکت محسوب است مگر این که شرکت اطلاع اشخاصی را که به استناد این ماده حقی می کنند از تغییر نماینده و یا مدیر خود به ثبوت رساند.
 
ماده 8 : شرکت های بیمه اعم از ایرانی و خارجی و تابع نظام نامه هایی خواهند بود از طرف وزارت عدلیه تنظیم می شود . قبول تقاضای ثبت شرکت ها فوق و شرایط راجعه به ادامه عملیات آن ها منوط به رعایت مقررات نظام نامه های مزبور خواهد بود.
 
ماده 9 : برای اجرای این قانون از طرف وزارت عدلیه نظامنامه های لازمه تنظیم خواهد شد و در نظامنامه های مزبور باید راجع به مسایل ذیل صریحا تعیین تکلیف شود :
 
1. اشخاصی که باید اظهارنامه ثبت بدهند.
2. اوراق و مدارکی که عین یا ترجمه مصدق آن ها باید ضمیمه اظهارنامه شود.
3. طرز ثبت شعب یا نمایندگان جدید
4. نکاتی که در صورت تغییر باید مجددا به ثبت برسد.
5. نکاتی که باید در اظهارنامه قید شود.
6. اعلاناتی که پس از تصویب باید به وسیله اداره ثبت اسناد به خرج شرکت به عمل آید.
7. تعریف راجع به ترجمه و تصدیق صحت ترجمه
 
ماده 10 : حقوق ثبتی برای ثبت شرکت ها و موسسات اعم از ایرانی و خارجی مطابق تعرفه زیر تعیین می شود:
 
1. تا دو میلیون تومان سرمایه کل یک در هزار
2. از دو میلیون و یک تومان تا ده میلیون تومان نسبت به مازاد ربع واحد در هزار
3. از ده میلیون تومان تا پنجاه میلیون تومان نسبت به مازاد یک در بیشت هزار
4. از پنجاه میلیون تومان به بالا نسبت به مازاد یک از پنجاه هزار.
 
ماده 11: نماینده هر شرکت خارجی یا مدیر شعبه آن که بر خلاف ماده 3 قبل از ثبت به سمت نمایندگی یا مدیریت شعبه شرکت در ایران اقدام به عملیات تجارتی یا مالی نماید مطابق ماده 5 این قانون محکوم به جزای نقدی خواهد شد.
 
در ارتباط با شرکت های داخلی که پس از اجرای این قانون تشکیل می شوند کسانی که مکلف به ثبت شرکت هستند و در موعد قانونی به تکلیف خود عمل نمی کنند مطابق ماده 2 محکوم به جزای نقدی هستند. 

ماده 12 : مواد 66 و 141 قانون تجارت و ماده 241 ثبت اسناد نسخ و این قانون از 15 خرداد ماه 1310 به موقع اجرا گذارده می شود. 

 
این قانون که مشتمل بر دوازده ماده است در جلسه دوم خرداد ماه 1310 به تصویب مجلس رسید.

درباره پلمپ دفاتر قانونی بیشتر بدانید

درباره پلمپ دفاتر قانونی بیشتر بدانید

"پلمپ دفاتر قانونی برای تمام شرکت ها الزامیست." احتمالاً تاکنون به این جمله زیاد برخورد کرده اید و سؤالات بسیاری برایتان پیش آمده است. در این مقاله قصد داریم در ابتدا شما را با مفهوم دفاتر پلمب آشنا کنیم و بعد از آن توضیح دهیم که چرا تهیه این دفاتر ضرورت دارد.

تفاوت انواع شرکت های تجاری

تفاوت انواع شرکت های تجاری

شرکت ها که شخصیت های حقوقی محسوب می شوند انواع مختلفی دارند و از نظر تعداد اعضا، اختیارات و مسئولیت‌ها، سرمایه مورد نیاز و ... با یکدیگر متفاوتند.